Євросеместр з психології вже близько!

Секретар НПА Олег Бурлачук розповідає про Європейський семестр з психології, який проходитиме в Україні з липня по грудень 2019 року  🙂

Всеукраїнський щорічний науково-практичний семінар «Творча багатовимірність простору арт-терапії», Суми, 27 вересня 2019 року

Сумський державний університет Всеукраїнська громадська організація «Арт-терапевтична асоціація»

 

Метою проведення науково-практичного семінару є популяризація арт-терапії у сучасному просторі, обговорення можливостей застосування методів та прийомів арт-терапії у роботі практичного психолога, корекційного педагога, соціального педагога, соціального працівника. Науково-практичним семінаром передбачені доповіді із зазначених напрямів роботи та майстер-класи.

Місце і час проведення:

27 вересня 2019 року

Суми, Сумський державний університет

10.00 – 18.00

Форми роботи:

Пленарне засідання – виступи та доповіді провідних арт-терапевтів України, презентації авторами своїх арт-терапевтичних проектів.

Майстер-класи – презентації практичних форм роботи.

Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська.

Для участі в семінарі потрібно до 20 вересня 2019 року включно:

 1. заповнити заявку на участь у семінарі
 2. надіслати на електронну пошту art.therapy1@gmail.com скан-копію квитанції про переказ організаційного внеску.

Якщо бажаєте виступити на пленарному засіданні необхідно надіслати на електронну пошту art.therapy1@gmail.com  текст доповіді. Найкращі статті будуть надруковані в черговому випуску наукового видання «Простір арт-терапії».

Статті з результатами наукових досліджень, новітніми розробками та інноваційними ідеями подавати до 27 вересня. Вимоги до текстів: від 8 до 12 сторінок, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, поля – 2 см з кожного боку. Статті повинні відповідати вимогам ВАК України для фахових видань.

До співробітництва запрошуємо всіх бажаючих.

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

+380 50 204 3914

або за електронною поштою:

art.therapy1@gmail.com

 

Сплата організаційного внеску

Організаційний внесок становить:

100 грн – для учасників науково-практичного семінару (включено сертифікат участі, матеріали для майстер класів та брейк-кава),

50 грн – для студентів і для членів ВГО «Арт-терапевтична асоціація».

Витрати, пов’язанні з проїздом, проживанням та харчуванням, здійснюються за кошти учасників конференції або організації, яка їх відрядила.

Реквізити для оплати оргвнеску: 5168757328935798


All-Ukrainian public organization «Art-therapy association»

Sumy State University

The purpose of the scientific and practical seminar is to popularize art-therapy in the modern space, discuss the possibilities of using methods and techniques of art-therapy in the work of a practical psychologist, correctional teacher, social teacher, social worker. The scientific and practical seminar provides reports on these areas of work and work-shops.

Place and time of conducting

September 27, 2019, Sumy, Sumy State University

10 am – 6 pm

The program of the seminar includes

Plenary Session – speeches and reports of leading art-therapists of Ukraine, presentations by authors of their art-therapy projects.

Work-shops – presentations of practical forms of work.

Seminar languages : Ukrainian, Russian, English.

Participation in the workshop is required :

until September 20, 2019

1) fill in the application for seminar participation 

2) send to art.therapy1@gmail.com e-mail a scan copy of the receipt for transfer of the organizational fee.

If you want to make a speech at the plenary session:

3) send an e-mail to art.therapy1@gmail.com the text of the report. The best articles will be published in the next edition of the scientific publication “Space Of The Art- Therapy”.

Articles with the results of scientific research, modern developments and innovative ideas should be submitted by September 27th.

Requirements for texts: from 8 to 12 pages, font TimesNewRoman, square 14, fields – 2 cm from each side. Articles must comply with the requirements of the Higher Attestation Commission of Ukraine for professional publications.

We invite all interested to collaboration!

For more information, please call: 0502043914, 0665712265

or by e-mail : art.therapy1@gmail.com

Payment of the organizational fee

The registration fee is:

100 UAH – for the participants of the scientific and practical seminar (included certificate of participation, materials for master classes and break-coffee),

50 UAH – for students and for members of the All-Ukrainian public organization «Art-therapy association»

Expenses related to travel, accommodation and meals are made at the expense of the participants of the seminar or the organization that sent them.

Requisites for payment of registration fee:

5168757328935798

Всеукраїнський конгрес із соціальної психології (УКСП–2019) «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і труднощі», Київ, 7-9 листопада 2019 року

Конгрес, ініціатором проведення якого є Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, присвячено оглядові досягнень української соціальної психології на тлі тих суспільних зрушень, що породжують дедалі складніші виклики в різних сферах життя, створюють як нові проблеми, так і нові ресурси їх розв’язання. Головна мета конгресу – створити платформу для обміну думками та досвідом між теоретиками і практиками та для міжгалузевого спілкування. Необхідно підбити підсумки досягнень наукових досліджень останнього десятиліття і визначити шляхи розвитку на наступні роки.

Напрями роботи конгресу:

 • Історія і теорії соціальної психології;
 • Методологія, методики та психотехніки (нові напрями досліджень, методологічні інновації, теоретичні знахідки, нові методи, критика та аналіз суперечностей);
 • Соціальна психологія особистості;
 • Психологія мас та спільнот;
 • Психологія груп і організацій;
 • Психологія безпеки, війни та миру (соціально-психологічні стратегії адаптації особистості і спільноти до умов та наслідків воєнного конфлікту, проблеми військової психології, інформаційно-психологічні війни, травми війни та реабілітація особистості, збереження ментального здоров’я, ціннісне порозуміння);
 • Політико-правова психологія (політична і правова свідомість, політико-правові настановлення, справедливість, корупція як соціально-психологічне явище, уявлення про владу, психологічні чинники аномії, громадянська позиція, громадянськість);
 • Психологія міграції;
 • Психологія комунікацій, медіапсихологія, кіберпсихологія;
 • Соціальні репрезентації, стереотипи, настановлення;
 • Соціальна психологія економіки та бізнесу;
 • Соціальна психологія в освіті (сприйняття суспільством освітніх реформ і їхній вплив на соціальну ситуацію, громадянська освіта, психотехнологічний супровід реформ, медіаграмотність та медіаосвіта, політична та масова культура, молодіжні організації, політико-психологічні процеси в молодіжному середовищі);
 • Кращі практики надання психологічної допомоги і реабілітації;
 • Психологічне здоров’я та благополуччя;  
 • Соціальна психологія як напрям фахової підготовки;
 • Глобалізація і національна ідентичність (геополітика і глобалізація, регіональна політика, солідарність, політичні конфлікти, силові дії та реакції населення, групові та колективні травми, ґендер і ґендерна політика, етнонаціональні і міжнародні відносини, етнічні та інші стереотипи, групові міфи та символи, упередженість, ксенофобія, соціальні діалоги, технології врегулювання конфліктів, групова консолідація і консенсус, соціальна реклама).

До участі в конгресі запрошуються науковці і практики різних психологічних спеціальностей, а також фахівці дотичних до соціальної психології галузей (соціологи, спеціалісти із соціальних комунікацій, соціальні педагоги, соціальні працівники, управлінці). Завдання конгресу – забезпечити інтенсивний і компетентний обмін думками, що вважається у світі однією з найефективніших форм підвищення фахової кваліфікації. Учасники конгресу отримають сертифікати, що засвідчують їхню участь у цьому заході.

У межах конгресу заплановано провести міжнародний симпозіум, до участі в якому запрошуються науковці з країн пострадянського простору. Обговорюватимуться соціально-психологічні аспекти суспільного розвитку за останні двадцять років.

Програмою заходів конгресу передбачено публічні лекції та майстер-класи провідних українських і зарубіжних фахівців із ключових проблем сучасної соціальної психології, презентації українських соціально-психологічних шкіл, нових видань і дослідницьких проектів, симпозіуми, доповіді на секціях.

Форми участі в конгресі: організація симпозіуму, публічна доповідь, стендова доповідь, участь без доповіді.

Робочі мови конгресу: українська, російська, англійська.

Симпозіум розрахований на 1,5 години, передбачає 3-4 пов’язані між собою доповіді, які разом розкривають різні аспекти спільної теми, що обговорюються під час ґрунтовної дискусії. Для включення в Програму конгресу керівники симпозіуму узгоджують з організаторами УКСП–2019 тему симпозіуму і теми доповідей до 20 вересня (за адресою: docs-admin@ispp.org.ua, тема листа: УКСП–2016 симпозіум).

Публічна доповідь окремого учасника має відповідати одному з напрямів конгресу. Організаційний комітет визначає оптимальне тематичне поєднання доповідей на основі поданих тез учасників.

Стендова доповідь дає можливість розміщення тез, які будуть опубліковані, без усної доповіді. Для ознайомлення із стендовими доповідями та їх обговорення на конгресі відводиться спеціальний час.

Презентації видань, соціально-психологічних шкіл, дослідницьких центрів тощо для включення в програму конгресу слід узгодити з організаторами окремо до 1 жовтня (за адресою: docs-admin@ispp.org.ua, тема листа: УКСП–2019).

Індивідуальна електронна реєстрація учасників буде відкрита на сайті Інституту соціальної та політичної психології НАПН України WWW.ISPP.ORG.UA з 1 липня і триватиме до 28 жовтня. Тези доповідей обсягом 1-3 стор. (1500-4500 знаків) розміщуються одночасно з електронною реєстрацією. Тези, прийняті оргкомітетом, публікуються у редакції автора в електронному вигляді до початку конгресу, а також розміщуються на сайті WWW.ISPP.ORG.UA. Питання щодо реєстрації за адресою: docs-admin@ispp.org.ua (тема листа: УКСП–2019 реєстрація).

Організаційний внесок вартістю 550 грн сплачується по приїзду; він покриває вартість виготовлення програми, електронних носіїв з тезами учасників конгресу, сертифіката учасника, поштові витрати, каву в перервах, фуршет.

Учасники конгресу за бажанням оформлюють свої доповіді у вигляді наукових статей, які будуть опубліковані в першій половині 2020 р. у збірнику «Наукові студії із соціальної та політичної психології», що включений ВАК України до переліку фахових видань із психологічних наук.

Довідки за тел. 425-24-08, docs-admin@ispp.org.ua (тема листа: конгрес)

16 червня – День Батька 2019

Офіційно Дня Батька в Україні було затверджено нещодавно, лише в травні цього року, і відтепер свято щорічно відзначатиметься в третю неділю червня. Цей день є важливим для забезпечення всебічного розвитку сім’ї та підвищення статусу чоловіка як батька у процесі виховання дітей.

Свято взяло свій початок у 1909 році, і вперше було відзначене у місті Спокан, штату Вашингтон, США. Ініціатором виступила Сонора Смарт, із вдячністю до свого батька, який після смерті дружини самостійно виховував та турбувався про шістьох дітей, самовіддано даруючи їм свої тепло та любов.

На жаль, іноді можна почути думку, що роль батька в сім’ї – виключно матеріальна. Але це не так. Для емоційного благополуччя та гармонійного розвитку дитини важлива присутність обох люблячих батьків. Саме ігри з татом в ранньому віці є найбільш активними, він лоскоче, підкидає в повітря, влаштовує жартівливі бої. Ближче до підліткового віку батько стає авторитетом і взірцем, допомагає формуванню життєвої позиції, моральних цінностей та самооцінки дитини. Саме завдяки йому у дитини з’являється почуття безпеки та довіри навколишньому світу, вміння впевнено виражати себе, прагнути до розвитку та реалізації. А вже в дорослому віці батько стає добрим другом та мудрим порадником, до якого ми завжди можемо звернутися.

Ми вітаємо кожного батька з цим чудовим святом та дякує за вашу підтримку і турботу! 😌

На данном изображении может находиться: текст

Навчальна програма підвищення кваліфікації “Нейропсихологія в нейрореабілітації”

Національний медичний дослідний центр психіатрії та неврології імені В.М. Бєхтєрєва

Асоціація Нейропсихологів України

Національна Психологічна Асоціація 


Пропонуємо Вам навчальну програму підвищення кваліфікації та професійного вдосконалення по темі «НЕЙРОПСИХОЛОГІЯ В НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ» за спеціальністю «медична (клінічна) психологія та психотерапія», об’ємом 72 навчальні години.

Програма призначена для спеціалістів:

 • лікарів,
 • психологів,
 • студентів останніх курсів психологічних факультетів,
 • дефектологів,
 • логопедів,
 • педагогів.

По закінченню циклу видається посвідчення про підвищення кваліфікації або сертифікат учасника.

Викладачі:
Марія Володимирівна Вассерман – к.п.н., старший науковий співробітник лабораторії клінічної психології та психодіагностики, нейропсихолог науково-дослідного психоневрологічного інституту В.М. Бєхтєрєва.

Єршов Борис Борисович – к.п.н. науковий співробітник факультету психології, нейропсихолог, медичний психолог відділення біологічної терапії психічних хворих науково-дослідного психоневрологічного інститут В.М. Бєхтєрєва

Зміст циклу «Нейропсихологія в Нейрореабілітації»:

 1. Нейропсихологія сьогодні. Роль нейропсихологічних методів в діагностиці, лікуванні та реабілітації пацієнтів з різними нервово-психічними розладами.
 2. Огляд основних симптомів і синдромів порушень мозкових функцій, їх нозологічна і вікова специфіка, топіко-діагностичне значення. Нейропластичність як біологічна основа відновлення та компенсації порушених функцій нервової системи.
 3. Проблеми міжпівкульної асиметрії, гендерних, освітніх, культурних та соціальних відмінностей в нейропсихологічній діагностиці та реабілітації.
 4. Методи нейропсихологічної діагностики та інтерпретація отриманих даних: якісні і кількісні методи оцінки мозкових функцій; спостереження і інтерв’ю; аналіз медичної документації, результатів апаратурної і лабораторної діагностики. Застосування в нейропсихології патопсихологічних, тестових і апаратурних методик.
 5. Принципи, планування і організації нейропсихологічного обстеження: гіпотези, діагностичні сесії, підготовка і оформлення висновку, дебрифінг і консультація пацієнта і його родичів, лікаря-замовника.
 6. Основи нейрореабілітації: загальні принципи абілітації і реабілітації, показання до реабілітації, реабілітаційний потенціал, завдання реабілітації, індивідуальний план реабілітації, спектр розладів, при яких часто потрібно нейрореабілітаційні заходи, мультидисциплінарний підхід і технології реабілітації. Участь пацієнта і його мікросоціального оточення (сім’я, школа, медичний персонал) в реабілітаційних заходах.
 7. Сучасні вимоги до нейропсихологічної діагностики, планування і здійснення корекції психічних функцій. Сучасні методи когнітивної корекції (ремідіаціі) і реабілітації хворих.

Вартість навчання одного учасника становить:
– оплата до 15 червня 2019 року (рання оплата) – 9 000 грн. (Дев’ять тисяч гривень);
– з 16 червня до 20 липня – 10 500 грн. (Десять тисяч п’ятсот гривень).

Дана сума включає в себе: навчання, проведення підсумкової атестації, оформлення і видачу посвідчення або сертифіката, оплату гонорару викладачів.

Після того, як Ви подасте заявку на підтвердження Вам будуть вислані реквізити для оплати + уточнена вартість.

Група слухачів – 20 – 40 чоловік.
Термін проведення з 4 по 8 серпня 2019 р.

Організаційний комітет:
099 510 65 38 – Гарюшкін Дмитро Сергійович
099 508 32 60 – Гарюшкіна Алла Анатоліївна
E-mail: neyro.lab@ukr.net

Для участі в навчальній програмі необхідно зареєструватися до 20 липня 2019 року.

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
навчальної програми підвищення кваліфікації
та професійного вдосконалення по темі
«НЕЙРОПСИХОЛОГІЯ В НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ»

1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) _________________________
2. Назва організації, посада___________________________________
3. Науковий ступінь, звання__________________________________
4. Поштова адреса та e-mail для листування_______________________
5. Контактні телефони ______________________________________

Форум з міжнародною участю “Проблема індивідуальних відмінностей в нейропсихології, нейрофізіології і персоніфікований підхід в діагностиці, лікуванні та нейрореабілітації”

 

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ФОРУМУ з міжнародною участю “Проблема індивідуальних відмінностей в нейропсихології, нейрофізіології і персоніфікований підхід в діагностиці, лікуванні та нейрореабілітації”, яка відбудеться в м. Одесі 9-10 серпня 2019 року.

До участі в ФОРУМІ запрошені керівники вищої медичної освіти України; провідні експерти-науковці психологи, нейропсихологи, нейрофізіологи, неврологи, психіатри, реабілітологи України; представники міжнародних організацій нейропсихологів.

Запланована кількість учасників – 100 – 150 осіб.

Програма конференції

page1image40016832

09 серпня

День перший

page1image40016256

 • 09:30 – Реєстрація учасників
 • 10:00 – Урочисте відкриття ФОРУМУ10:20 – Доповіді від провідних спеціалістів12:30 – Кава-брейк
 • 13:30 – Доповіді від провідних спеціалістів
 • 16:00 – Закриття першого дня ФОРУМУ

_______

10 серпня

День другий

________

 • 10:00 – Доповіді від провідних спеціалістів
 • 12:30 – Кава-брейк
 • 13:30 – Доповіді від провідних спеціалістів
 • 16:00 – Закриття другого дня ФОРУМУ та Гала-вечеря (Гала-вечеря за бажанням за додаткову оплату).

Після завершення ФОРУМУ всі учасники отримають сертифікати.

Умови участі та організаційний внесок:

Для участі у ФОРУМІ необхідно зареєструватися до 20 липня 2019 року:

1. Заповнити та надіслати заявку учасника.

2. Сплатити організаційний внесок та надіслати копію квитанції на електронну адресу: neuro_nf@ukr.net

Організаційний внесок для участі у ФОРУМІ:

– до 15 червня 2019 року – рання реєстрація – складає 350 грн.;

– з 16 червня до 20 липня вартість реєстрації складає 500 грн.

– для членів асоціація нейропсихологів України вартість складає 250 грн.

У вартість оргвнеску входить: участь у роботі Форуму, програма Форуму, сертифікат учасника. Витрати, пов’язані з проїздом, проживанням та харчуванням, несуть самі учасники.

Реквізити для оплати:

Після того, як Ви подасте заявку на підтвердження Вам будуть вислані реквізити для оплати + уточнена вартість.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

в ФОРУМІ з міжнародною участю “Проблема індивідуальних відмінностей в нейропсихології, нейрофізіології і персоніфікований підхід в діагностиці, лікуванні та нейрореабілітації”

1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

2. Назва організації, посада

3. Науковий ступінь, звання

4. Поштова адреса та e-mail для листування

5. Контактні телефони

page2image40026688

+38 067 289 68 80 Гарюшкін Дмитро Сергійович – Голова оргкомітету

+38 067 601 57 66 Наталя Федорівна – відповідальний секретар

E-mail: neuro_nf@ukr.net

З ПОВАГОЮ, ОРГКОМІТЕТ

Програма форуму

PresentPast Форум “Розмірковуємо над минулим для формування майбутнього. Робота з травмою після колективного насильства”, 14 червня 2019 року


Участь безкоштовна.
Переклад (українсько-англійський) забезпечується.

Надішліть свою відповідь до 12 червня 2019 на email: info@amcha.de

Понад 30 років організація AMCHA надає психосоціальну підтримку потерпілим та їхнім нащадкам в Ізраїлі.  Багато досвіду в роботі з минулим і підтримкою травмованих людей і груп у сьогоденні було набуто у процесі  подолання наслідків  Шоа в  Ізраїлі та  Німеччині.

Історичні, соціальні та біографічні переживання мають тривалий вплив на покоління і відіграють центральну роль у вирішенні поточних конфліктів. Які трансгенераційні наслідки має травма після колективного насильства? Які соціальні та індивідуальні наслідки минулого і поточне поводження з травмою після колективного насильства? У чому полягають принципи історико-рефлекторної та чутливої до травм психосоціальної допомоги в цьому контексті? Які компетенції повинні бути  у вирішенні цих питань?

На Форумі «PresentPast» ми  хочемо поділитися досвідом та, побудувати мережу та зміцнити соціальних працівників  та терапевтів у своїх практичних областях. Основна увага приділяється розширенню можливостей і взаємній підтримці в психосоціальній допомозі в різних контекстах.

Експерти з України, Німеччини та Ізраїлю  передадуть знання про психосоціальні принципи. На  заключній панелі будемо обговорювати поточний контекст та існуючи виклики для психо-соціальної допомоги.

Порядок денний

15.00 — Вітальні слова

 • Лукас Вєльц- Представник AMCHA у Німеччині

15.30 — Марина Чернівськи – Головний доповідач – Програмний Директор, член правління  AMCHA у Німеччині

15.45  — Панель 1: Сучасність минулого – про роль і значення історії та трансгенеративної передачі

Модератор: Марина Чернівськи, психолог, Програмний Директор, член правління  AMCHA у Німеччині

 • Олексій Біда, Українська Гельсінська спілка з прав людини
 • Ірина Верведа, Хесед, Одеса
 • Світлана Осіпчук, історик, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

17.15 — Перерва

 

17.45 — Панель 2: Психосоціальна підтримка, профілактика та кризове втручання після колективного насильства з трансгенеративної перспективи

Модератор: Діна Гуд, Координатор проекту в Україні

 • Вікторія Горбунова, соціальний психолог, питання психічного здоров’я у контексті Голодомору
 • Мірі Лернер, психолог та психотерапевт, AMCHA, Ізраїль
 • Наталія Гуржій, Благодійний Фонд РОКАДА, директор
 • Світлана Побережець, правозахистник, Вінницька правозахистна група

19.00 — Частування


Funded with generous support of the German Federal Ministry of Health and the EVZ Foundation.

Професійних водіїв та порушників ПДР планують тестувати на психологічну придатність до керування

У Центр громадського здоров’я МОЗ України 24 травня відбувся Круглий стіл, на якому обговорювалися майбутні зміни в медогляді водіїв певних категорій до придатності керування автотранспортом. 
Представники Бюро World Health Organization UkraineМіністерство охорони здоров’я УкраїниНаціональна поліція України, Міністерства інфраструктури, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників та Професійної спілки таксистів України, Національної психологічної асоціації, українські та міжнародні експерти з безпеки дорожнього руху зустрілися у Центрі громадського здоров’я МОЗ України, щоб обговорити майбутні зміни Порядку медичного огляду водіїв згідно з імплементацією Директив ЕС. Наразі у Центрі громадського здоров’я робочою групою розробляються доповнення до Порядку про медичний огляд водіїв та кандидатів у водії, які по-перше, унеможливлять видачу фіктивних медичних довідок через запровадження єдиної електронної бази даних та, по-друге, включать до медичного огляду обов’язкову психологічну оцінку окремих категорій водіїв: професійних водіїв комерційного та спецтранспорту, пасажирських перевезень та частих порушників ДТП.

Зважаючи на статистику, яка доводить, що 80% дорожньо-транспортних пригод стаються з провини водія, в країнах Євросоюзу значну увагу приділяють саме оцінці водіїв, їх придатності до безпечного керування транспортом. Вже більш ніж 30 років у всьому світі цією проблемою займається окрема сфера психології – traffic psychology (психологія дорожнього руху). 
Міжнародні експерти, які погодилися приєднатися до дискусії за допомогою конференц-зв’язку, розповіли про досвід Німеччини, Австрії та Польщі, де психологічне тестування окремих категорій водіїв закріплене у національному законодавстві. Слід зауважити, що психологічне тестування у Європі не є необхідним при здобуванні звичайного водійського посвідчення, воно вимагається лише для окремих категорій працівників (які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з перевезенням вантажу або пасажирів) або частих порушників правил дорожнього руху.

Зокрема, Дон Де Фоль, директор інституту безпеки дорожнього руху Німеччини зазначив, що у їх країні особливу увагу приділяють саме частим правопорушникам ПДР – вони не тільки проходять тестування, після якого можуть бути позбавлені водійських прав, але й знаходяться під постійною увагою поліції. У Австрії, наприклад, як зазначила Маргіт Герле, член правління професійний об’єднання Traffic Psychology International, психолог дорожнього руху з Австрії, працюють 17 регіональних центрів психологічного тестування водіїв, які мають право на підтвердження або анулювання водійського посвідчення. У Польщі, як розповів професор, психолог дорожнього руху Варшавського університету Адам Тарновскі, психологи додатково вивчають спеціальність психологія дорожнього руху, мають відповідну ліцензію та проводять тестування у приватних закладах, під контролем держави.

“Левова частка ДТП стаються з причин вживання алкоголю або наркотиків, перевищення швидкості, неадекватної поведінки на дорозі, про це свідчить всесвітній досвід. Тобто, порушення правил дорожнього руху – це свідомий вибір водія, тому у Європі окрім медичного огляду водії вже давно існує психологічне тестування водіїв. Саме над цім ми працюємо спільно з МОЗ та експертами, зараз завершуємо розробку Порядку проведення психологічної експертизи окремих категорій водіїв. Україна зобов’язана почати вирішувати проблеми з зростанням рівня ДТП та приділити особливу увагу частим порушникам ПДР” – зауважив секретар Національної психологічної асоціації України Олег Бурлачук.

Усі присутні експерти та представники професійних спільнот, зокрема автоперевізників та таксистів, представники громадськості підтримали розробку змін до порядку медичного огляду водіїв та кандидатів у водії. Згодом проект змін буде представлено для обговорення громадськості та прийнято у відповідних нормативно-правових актах.

Контактна інформація: 
Альона Кузьменко
press.npa.ukraine@gmail.com 
+38044 585-44-05
+38050 448-46-68

На данном изображении может находиться: 2 человека, люди сидят и в помещении

На данном изображении может находиться: один или несколько человек, люди сидят, стол и в помещении

День сім’ї 2019

“Знаєте що зробити, щоб у світі був мир? Йдіть додому та любіть свою сім’ю” Мати Тереза

Національна психологічна асоціація вітає з Міжнародним днем сім’ї!

Сім’я – це неймовірний ресурс, наша тиха гавань в цьому буремному світі, де ми завжди можемо отримати тепло, безпеку та підтримку від рідних.

Психологія приділяє сім’ї велику увагу, адже у нашому зростанні і розвитку вона має велике значення від перших днів та протягом усього нашого життя. Якщо в родині все добре – добре і нам. Якщо в стосунках з рідними щось іде не так, це глибоко турбує нас та впливає і на інші сфери життя.

Існує цілий окремий напрям, який займається питаннями сімейних стосунків – Системна Сімейна психотерапія (ССТ) – одна з молодих психотерапевтичних шкіл, яка з’явилася в період після Другої світової війни та розвивалась у тісній взаємодії з кібернетикою – наукою, що приділяє велику увагу системам, взаємовпливу та взаємодію окремих елементів в них.

На відміну від інших психотерапевтичних шкіл, ССТ не має одного конкретного засновника. Вона розвивалась на зіткненні кількох дисциплін, зокрема, психології, біології, кібернетики, системного аналізу тощо. Основою для розвитку ССТ стала Загальна теорія систем, запропонована австрійським біологом Людвігом фон Берталанфі. З розвитком ССТ розділилась на декілька шкіл: структурну і стратегічну сімейну терапію та міжпоколінну (трансгенераційну) сімейну терапію (Міланська модель, Гейдельбергська школа); нарративні (оповідальні) подходи (Майкл Уайт, Гарольд А. Гулішіан); сімейну скульптуру (Вірджинія Сатір); інтегровану сімейну терапію (Ханс-Вернер Гессманн – Психотерапевтичний Інститут Бергерхаузен, Дуйсбург, Німеччина) і підходи, орієнтовані на рішення (Мілуокська школа). І хоча ССТ критикується за відсутність широковизнаної теоретичної бази та еклектичність характеру, даний метод є достатньо ефективним та допомагає людям відновити взаєморозуміння та хороші родинні стосунки.

Бажаємо, щоб у ваших сім’ях завжди панували гармонія, тепло та взаємопідтримка.

На данном изображении может находиться: один или несколько человек и текст

74 річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

9 травня 2019 року відзначається 74 річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Криваві сторінки війни не мають жодних виправдань, події 1939-1945 років не повинні повторитися ніколи знову.

Багато говориться про те, що окрім військових дій, велась і війна психологічна. Але сьогодні нам би хотілось звернутися до дещо інших фактів та згадати про Віктора Франкла (1905-1997) – австрійського психіатра, психолога та невролога, засновника логотерапії, який був в’язнем нацистського концентраційного табору.

У 1942 році Франкла разом з дружиною і батьками відправили до Терезієнштадту. Там він зустрів доктора Карла Флейшмана, який на той момент вже виношував план по організації надання психологічної допомоги в’язням, та запропонував Франклу як психіатру очолити виконання цієї задачі.

Разом зі своїми соратниками, Франкл спрямовував свої зусилля і знання на те, щоб допомагати ув’язненим подолати відчай та попередити самогубство.

“Що було робити? Ми повинні були пробуджувати волю до життя, до продовження існування, до того, щоб пережити ув’язнення. Але у кожному випадку мужність жити чи втома від життя залежали виключно від того чи мала людина віру в сенс власного життя. Девізом всієї психотерапевтичної роботи, що проводилась в концтаборі, можуть слугувати слова Ніцше: “Той, хто знає “для чого” жити, подолає будь-яке “як” жити”.

У 1945 році Франкла було звільнено американськими військами. На жаль, його дружина і батьки загинули під час перебування у концтаборах. Сам Віктор Франкл прожив 92 роки. Після трьох років проведених в ув’язненні, він повернувся до Відня і у 1945 році завершив свою всесвітньо відому книгу “Сказати життю “ТАК”. Психолог в концтаборі”, в якій він описує досвід в’язня з точки зору психіатра. Його погляди, описані в цій книзі, увійшли в основу логотерапії, методу екзистенційного психоаналізу, який став основною Третьої Віденської школи психотерапії.

Мирного нам усім неба та сенсів власного життя!