COVID19. Мережа психологічної допомоги

Всеукраїнський щорічний науково-практичний семінар «Творча багатовимірність простору арт-терапії», Суми, 27 вересня 2019 року

Сумський державний університет Всеукраїнська громадська організація «Арт-терапевтична асоціація»

 

Метою проведення науково-практичного семінару є популяризація арт-терапії у сучасному просторі, обговорення можливостей застосування методів та прийомів арт-терапії у роботі практичного психолога, корекційного педагога, соціального педагога, соціального працівника. Науково-практичним семінаром передбачені доповіді із зазначених напрямів роботи та майстер-класи.

Місце і час проведення:

27 вересня 2019 року

Суми, Сумський державний університет

10.00 – 18.00

Форми роботи:

Пленарне засідання – виступи та доповіді провідних арт-терапевтів України, презентації авторами своїх арт-терапевтичних проектів.

Майстер-класи – презентації практичних форм роботи.

Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська.

Для участі в семінарі потрібно до 20 вересня 2019 року включно:

  1. заповнити заявку на участь у семінарі
  2. надіслати на електронну пошту art.therapy1@gmail.com скан-копію квитанції про переказ організаційного внеску.

Якщо бажаєте виступити на пленарному засіданні необхідно надіслати на електронну пошту art.therapy1@gmail.com  текст доповіді. Найкращі статті будуть надруковані в черговому випуску наукового видання «Простір арт-терапії».

Статті з результатами наукових досліджень, новітніми розробками та інноваційними ідеями подавати до 27 вересня. Вимоги до текстів: від 8 до 12 сторінок, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, поля – 2 см з кожного боку. Статті повинні відповідати вимогам ВАК України для фахових видань.

До співробітництва запрошуємо всіх бажаючих.

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

+380 50 204 3914

або за електронною поштою:

art.therapy1@gmail.com

 

Сплата організаційного внеску

Організаційний внесок становить:

100 грн – для учасників науково-практичного семінару (включено сертифікат участі, матеріали для майстер класів та брейк-кава),

50 грн – для студентів і для членів ВГО «Арт-терапевтична асоціація».

Витрати, пов’язанні з проїздом, проживанням та харчуванням, здійснюються за кошти учасників конференції або організації, яка їх відрядила.

Реквізити для оплати оргвнеску: 5168757328935798


All-Ukrainian public organization «Art-therapy association»

Sumy State University

The purpose of the scientific and practical seminar is to popularize art-therapy in the modern space, discuss the possibilities of using methods and techniques of art-therapy in the work of a practical psychologist, correctional teacher, social teacher, social worker. The scientific and practical seminar provides reports on these areas of work and work-shops.

Place and time of conducting

September 27, 2019, Sumy, Sumy State University

10 am – 6 pm

The program of the seminar includes

Plenary Session – speeches and reports of leading art-therapists of Ukraine, presentations by authors of their art-therapy projects.

Work-shops – presentations of practical forms of work.

Seminar languages : Ukrainian, Russian, English.

Participation in the workshop is required :

until September 20, 2019

1) fill in the application for seminar participation 

2) send to art.therapy1@gmail.com e-mail a scan copy of the receipt for transfer of the organizational fee.

If you want to make a speech at the plenary session:

3) send an e-mail to art.therapy1@gmail.com the text of the report. The best articles will be published in the next edition of the scientific publication “Space Of The Art- Therapy”.

Articles with the results of scientific research, modern developments and innovative ideas should be submitted by September 27th.

Requirements for texts: from 8 to 12 pages, font TimesNewRoman, square 14, fields – 2 cm from each side. Articles must comply with the requirements of the Higher Attestation Commission of Ukraine for professional publications.

We invite all interested to collaboration!

For more information, please call: 0502043914, 0665712265

or by e-mail : art.therapy1@gmail.com

Payment of the organizational fee

The registration fee is:

100 UAH – for the participants of the scientific and practical seminar (included certificate of participation, materials for master classes and break-coffee),

50 UAH – for students and for members of the All-Ukrainian public organization «Art-therapy association»

Expenses related to travel, accommodation and meals are made at the expense of the participants of the seminar or the organization that sent them.

Requisites for payment of registration fee:

5168757328935798