COVID19. Мережа психологічної допомоги

Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ “НАЦІОНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ”

протокол від “29” травня 2018 року №2

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

“НАЦІОНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ

(нова редакція)

Київ

2018 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА СПІЛКАНАЦІОНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ” (далі за текстом – “Асоціація”) є добровільним об’єднанням юридичних та фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

1.2. Найменування Асоціації українською мовою:

1.2.1. Повне: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА НАЦІОНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ”.

1.2.2. Скорочене: ГС “НПА”.

1.3. Назва Асоціації англійською мовою:

1.3.1. Повна: “NATIONAL PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION”.

1.3.2. Скорочена: “NPA”.

1.4. Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України “Про громадські об’єднання”, Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Асоціації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Асоціацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

1.5. Асоціація є непідприємницьким об’єднанням, основною метою якого не є одержання прибутку. Асоціація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.6. Асоціація є юридичною особою. Асоціація може мати відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Асоціація має право відкривати поточні та інші рахунки як у національній, так і в іноземній валюті в установах банків, має печатку, штампи, бланк та символіку, зразки яких затверджуються Радою Асоціації, а символіка реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.7. Асоціація входить до складу Європейської федерації психологічних асоціацій (EFPA), поділяє її цінності, ідеологію та мету, а також представляє цю міжнародну організацію на території України.

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

2.1. Діяльність Асоціації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

2.2. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Асоціація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

2.3. З моменту державної реєстрації Асоціація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної меншини.

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Асоціація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.

2.4.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

2.4.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).

2.4.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

2.4.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Асоціації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу.

2.4.6. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.7. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Асоціації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.

2.4.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

2.4.9. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Асоціації та сприяє її досягненню.

2.4.10. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.

2.4.11. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.4.12. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Асоціації та важливих питань державного і суспільного життя.

2.4.14. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Асоціації.

2.4.15. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Асоціації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.4.16. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації.

2.4.17. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

2.4.18. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

2.4.19. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Асоціації.

2.4.20. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

2.4.21. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Асоціації та її партнерів.

2.4.22. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.4.23. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.4.24. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями Асоціації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

 

3. МЕТА, ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Мета Асоціації полягає у консолідації зусиль висококваліфікованих кадрів на терені сприяння розвитку української психологічної науки, практики і освіти в області психології.

3.2. Цілі діяльності Асоціації:

3.2.1. Залучення вчених і фахівців до вирішення актуальних наукових і практичних завдань в області психології в інтересах всього суспільства.

3.2.2. Сприяння консолідації сил членів Асоціації і створення умов для якомога повної реалізації творчого потенціалу професійних психологів України.

3.2.3. Сприяння забезпеченню захисту професійних і соціальних інтересів своїх членів.

3.2.4. Сприяння всебічному культурному розвитку України.

3.2.5. Сприяння поширенню та розвитку психологічної освіченості населення України.

3.2.6. Пропаганда досягнень психологічної науки, участь у поширенні і популяризації сучасних психологічних знань і психологічних технік.

3.2.7. Сприяння підвищенню рівня і якості психологічної підготовки фахівців – не психологів, зайнятих в області роботи з людьми (державне управління, керівництво трудовими колективами, загальна і професійна освіта, вища освіта, охорона здоров’я, проектування середовища проживання людей, техніки).

3.2.8. Сприяння процесам надання психологічної інформації зацікавленим споживачам, а також ініціативному впровадженню досягнень психологічної теорії в практику.

3.2.9. Сприяння вдосконаленню системи підготовки та перепідготовки професійних кадрів всіх напрямків і рівнів.

3.2.10. Сприяння дослідженням у галузі психології та їх практичної реалізації.

3.2.11. Сприяння реалізації проектів, програм і заходів, орієнтованих на вдосконалення методів, методичних засобів, практичних психологічних технік, процедур роботи психологів-дослідників і практиків.

3.2.12. Сприяння інформаційному забезпеченню психологів, обміну досвідом дослідницької і практичної діяльності, освоєння прогресивних форм роботи.

3.2.13. Сприяння роботі щодо підвищення професійної культури і рівня кваліфікації психологів.

3.2.14. Зміцнення зв’язків з іншими галузями науки і практики.

3.2.15. Координація діяльності психологів – членів Асоціації з метою раціонального розподілу зусиль фахівців з найважливіших напрямків науки і практики.

3.2.16. Надання членам Асоціації інформаційної, теоретичної та методичної допомоги в підвищенні рівня професійної підготовки.

3.2.17. Сприяння захисту професійних, соціальних, економічних та інших законних інтересів своїх членів.

3.2.18. Включення Національної психологічної асоціації в систему міжнародної психологічної спільноти.

3.3. Для реалізації своїх статутних цілей і завдань, Асоціація, у відповідності до чинного законодавства України, здійснює такі напрями діяльності:

3.3.1. Здійснює наукову, просвітницьку, видавничу, консультаційну діяльність.

3.3.2. Організовує та проводить конференції та наради, симпозіуми, читання, дискусії, присвячені найбільш актуальним проблемам сучасної психологічної науки.

3.3.3. Сприяє створенню науково-дослідних і науково-практичних центрів, курсів підвищення кваліфікації, шкіл, коледжів, університетів та інших освітніх установ.

3.3.4. Створює різні цільові фонди.

3.3.5. Забезпечує членів Асоціації інформацією про науково-організаційні заходи психологів в Україні та за кордоном.

3.3.6. Організовує видання наукових, науково-практичних та науково-популярних праць з психології, орієнтованих на різні вікові, національні, регіональні, професійні групи населення.

3.3.7. Бере участь в науковому забезпеченні міжнародних, загальнонаціональних та регіональних проектів і програм в області психології.

3.3.8. Проводить наукову та громадську експертизу науково-практичних та освітніх психологічних методик, програм, проектів, бере участь в удосконаленні систем підготовки і перепідготовки психологів України, готує рекомендаційні листи за вказаними напрямами.

3.3.9. Проводить громадську акредитацію освітніх організацій, що реалізовують професійні освітні програми у напрямку психологічної науки, а також проводить професійно-громадську акредитацію професійних освітніх програм у напрямку психологічної науки.

3.3.10. Сприяє працевлаштуванню професійних психологів, бере участь в оцінці їх професійного рівня (категорії) в рамках Асоціації.

3.3.11. Підтримує і розвиває творчу ініціативу членів Асоціації.

3.3.12. Представляє роботи з психології та подає клопотання до відповідних органів державної влади про присудження їх авторам премій та відзнак, в установленому порядку.

3.3.13. В інтересах розвитку вітчизняної і світової психології, здійснює міжнародні контакти, бере участь в роботі зарубіжних національних і міжнародних психологічних конгресів, конференцій, симпозіумів, бере участь в реалізації міжнародних проектів і програм, організовує обмін стажистами і фахівцями.

 

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

4.1. Членство в Асоціації є добровільним.

4.2. В Асоціації встановлюється дві категорії членства: повне та асоційоване.

4.3. Членами Асоціації можуть бути громадські об’єднання, інші юридичні особи, зареєстровані відповідним чином в Україні, фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які законно перебувають на території України, що мають вищу психологічну освіту ступеня не нижче бакалавра, в тому числі ті, які мають ступінь кандидата або доктора психологічних наук, які працюють в області психології або суміжних дисциплін, які досягли 18 років, а також юридичні особи, які визнають цей Статут, беруть участь в діяльності Асоціації і регулярно сплачують членські внески.

4.4. Студенти закладів вищої освіти, що спеціалізуються в області психології, але не отримали ще вищої освіти ступеня бакалавра, можуть бути визнані в порядку, аналогічному передбаченому для набуття членства в Асоціації, кандидатами в члени Асоціації.

Після здобуття кандидатом в члени Асоціації ступеня бакалавра в області психології, така особа має право подати заяву про прийняття в члени Асоціації в установленому цим Статутом порядку.

4.5. Прийом фізичних осіб до складу членів Асоціації здійснюється Радою Асоціації на підставі особистої письмової заяви вступника, при наявності рекомендації одного члена Асоціації.

Прийом юридичних осіб до складу членів Асоціації здійснюється Радою Асоціації на підставі рішення керівного органу юридичної особи, що вступає.

Права і обов’язки членів Асоціації виникають і припиняються з моменту винесення рішення Радою Асоціації (крім випадків, визначених абзацом першим пункту 4.12. цього Статуту).

4.6. Члени Асоціації – юридичні особи беруть участь в діяльності Асоціації через своїх представників.

4.7. Члени Асоціації мають рівні права і несуть рівні обов’язки, крім випадків, визначених цим Статутом.

4.8. Повні члени Асоціації мають право:

4.8.1. Брати участь в зборах, нарадах, дискусіях Асоціації.

4.8.2. Обирати і бути обраними в керівні органи Асоціації, а також контролювати діяльність керівних органів Асоціації відповідно до цього Статуту.

4.8.3.Брати участь в наукових та інших заходах, організованих Асоціацією.

4.8.4. Ознайомлюватися з матеріалами, що безпосередньо зачіпають їх інтереси.

4.8.5. Отримувати консультації, інформаційну та методичну допомогу по питаннях, що стосуються психологічної науки і практики.

4.8.6. Публікувати у виданнях Асоціації свої роботи, прийняті редколегіями цих видань; здобувати в першочерговому порядку примірники видань Асоціації.

4.8.7. Брати участь (у тому числі на конкурсній основі) в наукових програмах, проектах та інших заходах, організованих або виконуваних Асоціації.

4.8.8. Звертатися з запитами, заявами і пропозиціями до керівних органів Асоціації, брати особисту участь у їх розгляді і реалізації.

4.8.9. Отримувати рекомендації для вступу до аспірантури і докторантури.

4.8.10. Добровільно вийти зі складу членів Асоціації.

4.9. Повні члени Асоціації зобов’язані:

4.9.1. Активно брати участь і сприяти здійсненню цілей і завдань Асоціації.

4.9.2. Виконувати положення Статуту, рішення керівних органів Асоціації.

4.9.3. Своєчасно сплачувати вступний та щорічний членські внески.

4.9.4. Дотримуватися положень “Етичного кодексу психолога”, затвердженого Радою Асоціації.

4.9.5. У разі організації заходів із залученням Асоціації в якості співорганізатора (в тому числі, але не виключно, із використанням банеру, логотипу, залученням представників Асоціації до організаційного процесу, використанням сфери впливу та повноважень Асоціації у своїх інтересах тощо) узгоджувати із Радою Асоціації позицію Асоціації щодо участі у таких заходах.

4.9.6. При організації заходів утримуватися від використання будь-яких елементів, які вказують на членство в Асоціації, у разі якщо Асоціація не зазначена у якості співорганізатора цих заходів.

4.10. Асоційовані члени Асоціації мають усі права та обов’язки повних членів Асоціації згідно цього Статуту, крім права обирати і бути обраними в керівні органи Асоціації та контролювати діяльність Асоціації.

Асоційовані члени Асоціації мають право бути присутніми на всіх засіданнях Ради Асоціації та Загальних зборах Асоціації з правом дорадчого голосу.

4.11. Члени Асоціації сплачують вступний і щорічний членські внески. Порядок сплати членських внесків і їх розмір визначаються Радою Асоціації.

4.12. Член Асоціації може добровільно вийти із її складу, подавши письмову заяву (або рішення про вихід уповноваженого органу управління члена – юридичної особи) до Ради Асоціації. В цьому випадку членство припиняється автоматично з моменту надходження письмової заяви (або рішення про вихід уповноваженого органу управління члена – юридичної особи) до Ради Асоціації.

Виключення з числа членів Асоціації здійснюється у Порядку, затвердженому Радою Асоціації, в разі недотримання членом Асоціації положень Статуту та здійснення дій, несумісних з перебуванням в Асоціації.

Рішення про виключення може бути оскаржене і відправлене на повторний розгляд до Президента Асоціації.

У разі виходу або виключення зі складу повного члена Асоціації, представники якого обрані до складу Ради Асоціації, у найкоротший строк скликаються позачергові Загальні збори для вирішення питання перегляду складу Ради Асоціації.

4.13. Іноземні громадяни та особи без громадянства, професійно зайняті психологічною діяльністю, які мають суттєві заслуги перед психологією, можуть бути обрані почесними членами Асоціації без набуття всіх прав і обов’язків передбачених членством в Асоціації.

4.14. Членам Асоціації – фізичним особам вручаються членські квитки єдиного зразка, а юридичним особам – свідоцтво про повне або асоційоване членство в Асоціації. Почесним членам вручається диплом про присвоєння звання “Почесного члена”.

4.15. Облік членів Асоціації ведеться централізовано Радою Асоціації.

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Вищим керівним органом Асоціації є Загальні збори Асоціації (далі за текстом – “Загальні збори”), учасниками яких можуть бути повні члени Асоціації – фізичні особи та делегати повних членів Асоціації – юридичних осіб.

5.2. Загальні збори Асоціації є органом, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Ради Асоціації.

5.3. Чергові Загальні збори Асоціації скликаються Радою Асоціації не рідше ніж 1 (один) раз на рік. Час, місце скликання, норми представництва і порядок денний Загальних зборів Асоціації визначаються і оголошуються Радою Асоціації не пізніше, ніж за три місяці до дня скликання Загальних зборів Асоціації.

5.4. Загальні збори Асоціації вважаються правомочними, якщо на них присутні обрані делегати, що представляють більше половини повних членів Асоціації.

5.5. Позачергові Загальні збори Асоціації можуть бути скликані з ініціативи Президента Асоціації, Ради Асоціації та на вимогу Скарбника, або на вимогу 1/2 (половини) повних членів Асоціації.

5.6. Виняткова компетенція Загальних зборів Асоціації:

5.6.1. Визначення пріоритетних напрямків діяльності Асоціації, принципів формування і використання її майна.

5.6.2. Внесення змін і доповнень до Статуту Асоціації

5.6.3. Затвердження кількісного складу Ради Асоціації, обрання терміном на 2 (два) роки і дострокове припинення повноважень членів Ради Асоціації.

5.6.4. Обрання з числа членів Ради Асоціації терміном на 2 (два) роки Президента Асоціації та Віце-президента Асоціації та винесення рішення про припинення їх повноважень.

5.6.5. Обрання з числа членів Ради Асоціації терміном на 2 (два) роки Скарбника Асоціації та винесення рішення про припинення його повноваження.

5.6.6. Обрання з числа членів Ради Асоціації терміном на 2 (два) роки Секретаря Асоціації та винесення рішення про припинення його повноваження.

5.6.7. Розгляд і затвердження звітів Президента Асоціації, Ради Асоціації та Скарбника Асоціації.

5.6.8. Присвоєння звання почесного члена Асоціації.

5.6.9. Прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Асоціації.

5.6.10. Прийняття до розгляду будь-яких інших питань, які стосуються діяльності Асоціації.

5.6.11. Винесення рішень з будь-яких питань діяльності Асоціації, які є обов’язковими для виконання органами та членами Асоціації.

5.7. Передбачена дистанційна участь у Загальних зборах Асоціації за допомогою електронних засобів зв’язку.

5.8. Рішення з питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Асоціації, не можуть бути передані на розгляд до інших органів і посадових осіб Асоціації.

5.9. Рішення Загальних зборів Асоціації приймаються простою більшістю голосів, за винятком рішень з питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Асоціації і потребують прийняття кваліфікованою більшістю голосів: 2/3 (двома третинами) голосів від загального числа голосів, присутніх на Загальних зборах Асоціації делегатів Загальних зборів Асоціації.

5.10. Не менш як одна десята частина повних членів Асоціації мають право ініціювати перед Радою Асоціації скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога повних членів Асоціації про скликання Загальних зборів не виконана, ці повні члени мають право самі скликати Загальні збори.

5.11. Рада Асоціації є постійно діючим керівним виборним колегіальним органом і складається з обраних представників повних членів Асоціації.

5.12. Рада Асоціації виконує права і обов’язки юридичної особи від імені Асоціації.

5.13. Кількісний склад Ради Асоціації визначається рішенням Загальних зборів Асоціації.

5.14. Члени Ради Асоціації обираються Загальними зборами Асоціації строком на 2 (два) роки.

5.15. Засідання Ради Асоціації проводяться не менше ніж 1 (один) раз кожні 2 (два) місяці.

5.16. Засідання Ради Асоціації вважається правомочним за умови присутності на її засіданні більше половини її членів.

5.17. Рішення Ради Асоціації приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів.

5.18. Рада Асоціації:

5.18.1. Скликає чергові та позачергові Загальні збори Асоціації, визначає час, місце скликання, норми представництва і порядок денний Загальних зборів Асоціації.

5.18.2. Керує діяльністю Асоціації в період між Загальними зборами Асоціації.

5.18.3. Забезпечує виконання планів і програм Асоціації.

5.18.4. Затверджує Положення та інструкції з організаційних питань діяльності Асоціації.

5.18.5. Затверджує фінансовий план неприбуткової організації і, при необхідності, вносить до нього зміни.

5.18.6. Розпоряджається майном і коштами Асоціації.

5.18.7. Затверджує кошториси доходів і видатків Асоціації.

5.18.8. Визначає порядок сплати вступних та щорічних членських внесків.

5.18.9. Приймає і виключає з членів Асоціації фізичних та юридичних осіб, а також веде централізований облік членів Асоціації.

5.18.10. Приймає рішення про участь в інших громадських спілках.

5.18.11. Затверджує “Етичний кодекс психолога”.

5.18.12. Готує для Загальних зборів подання про необхідність утворення, затвердження переліку та кількісного складу відокремлених підрозділів Асоціації.

5.18.13. Встановлює і здійснює творчі зв’язки з іншими громадськими об’єднаннями психологів України і зарубіжних країн.

5.18.14. Приймає рішення про видання журналів та іншої літератури за тематикою Асоціації, а також розглядає і затверджує плани видань Асоціації.

5.18.15. Затверджує єдині зразки печатки і штампу, а також символіку та атрибутику Асоціації.

5.18.16. Вирішує інші питання діяльності Асоціації, що не входять в компетенцію Загальних зборів Асоціації.

5.19. Передбачена дистанційна участь у засіданні Ради Асоціації за допомогою електронних засобів зв’язку.

5.20. Президент Асоціації обирається Загальними зборами Асоціації згідно норм цього Статуту, строком на 2 (два) роки з числа членів Ради Асоціації, входить за посадою до складу Ради Асоціації та виступає керівником Асоціації. Одна і та сама особа може обіймати посаду Президента Асоціації не більше 2 (двох) строків підряд.

5.21. Президент Асоціації:

5.21.1. Діє без довіреності від імені Асоціації, представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, іншими юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за кордоном.

5.21.2. Укладає договори, відкриває і закриває рахунки в банківських установах.

5.21.3. Видає довіреності на право представництва від імені Асоціації.

5.21.4. Розпоряджається майном і коштами Асоціації в межах затверджуваних Радою Асоціації кошторисів.

5.21.5. Забезпечує виконання рішень керівних органів Асоціації в межах їх компетенції.

5.21.6. Координує і забезпечує підготовку до засідання Ради Асоціації необхідних матеріалів, сповіщає членів Ради про час і місце проведення засідання Ради.

5.21.7. Видає накази, розпорядження, інструкції, які регламентують діяльність Асоціації.

5.21.8. Затверджує штатний розклад, формує структуру штатного апарату Асоціації.

5.21.9. Видає накази про призначення на посаду штатних працівників Асоціації, про їх переведення і звільнення.

5.21.10. Відповідно до законодавства та цього Статуту вирішує інші питання щодо курування діяльністю Асоціації, які не входять до компетенції Загальних зборів Асоціації та Ради Асоціації.

5.22. У разі тимчасової відсутності Президента Асоціації або неможливості ним виконувати свої повноваження, його обов’язки виконує Віце-президент Асоціації (Попередній Президент Асоціації) за письмовим дорученням Президента Асоціації або за рішенням Ради Асоціації.

5.23. Віце-президент Асоціації обирається Загальними зборами Асоціації, згідно норм цього Статуту, з числа членів Ради Асоціації строком на 2 (два) роки і входить за посадою до складу Ради Асоціації.

У разі обрання нової особи на посаду Президента Асоціації, посадові обов’язки Віце-президента Асоціації переходять до Попереднього Президента Асоціації, а посада Віце-президента Асоціації залишається вакантною до моменту появи необхідності у обранні нової особи.

5.24. Віце-президент Асоціації:

5.24.1. Здійснює всі повноваження Президента Асоціації за його відсутності, в тому числі представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, іншими юридичними і фізичними особами.

5.24.2. Діє без довіреності від імені Асоціації.

5.24.3. Реалізує регіональну політику Асоціації.

5.24.4. Відповідає за сферу діяльності, доручену йому Президентом Асоціації.

5.24.5. Здійснює інші повноваження, не віднесені цим Статутом та чинним законодавством до компетенції Загальних зборів Асоціації та Ради Асоціації.

5.25. Попередній Президент Асоціації є особою, що наділена керівними повноваженнями, еквівалентними тим, якими наділений Віце-президент Асоціації. У разі, якщо особа, яка полишила посаду Президента Асоціації, не має бажання обіймати посаду Попереднього Президента Асоціації, Загальними зборами Асоціації обирається інша особа на посаду Віце-президента Асоціації.

5.26. Скарбник Асоціації затверджує річний звіт і річний бухгалтерський баланс Асоціації.

Обирається строком на 2 (два) роки з числа членів Ради Асоціації Загальними зборами Асоціації, згідно норм цього Статуту, входить за посадою до складу Ради Асоціації та може діяти без довіреності від імені Асоціації, представляти Асоціацію у відносинах з органами державної влади в межах своїх повноважень, може відкривати і закривати рахунки в банківських установах.

5.27. Секретар Асоціації обирається з числа членів Ради Асоціації Загальними зборами Асоціації згідно норм цього Статуту строком на 2 (два) роки, входить за посадою до складу Ради Асоціації і може :

5.27.1. Діяти без довіреності від імені Асоціації, представляти Асоціацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, іншими юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за кордоном.

5.27.2. Видавати довіреності на право представництва від імені Асоціації.

5.27.3. Координувати і забезпечувати підготовку до засідання Ради Асоціації необхідних матеріалів, сповіщати членів Ради про час і місце проведення засідання Ради.

5.27.4. Здійснювати облік членів Асоціації.

5.28. Президент Асоціації, Віце-президент Асоціації, Рада Асоціації, Секретар Асоціації, Скарбник Асоціації не рідше одного разу на рік інформують членів Асоціації про свою діяльність за відповідний період шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Асоціації.

5.29. Керівники Дивізій Асоціації звітують про свою діяльність на зборах Дивізій не рідше одного разу на рік.

 

6. ДИВІЗІЇ АСОЦІАЦІЇ

6.1. Дивізії Асоціації – відокремлені підрозділи Асоціації, перелік та кількісний склад яких затверджується Загальними Зборами Асоціації за поданням Ради Асоціації.

6.2. Кожна дивізія представляє собою об’єднання членів Асоціації, що займаються окремим напрямком психологічної практики.

6.3. Основна функція Дивізії Асоціації полягає у формуванні пропозицій до Ради Асоціації щодо покращення надання психологічних послуг у сфері, що охоплюється Дивізією Асоціації.

 

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ  ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Асоціації можуть бути оскаржені членом (членами) Асоціації.

7.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Президента Асоціації подається до Ради Асоціації, яка зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також Президента Асоціації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою Асоціації – повторна скарга подається до Загальних зборів Асоціації, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Президента Асоціації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

7.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Ради Асоціації – подається до Президента Асоціації, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Ради Асоціації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президентом Асоціації – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Ради Асоціації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

7.1.3. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Асоціації скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

7.1.4. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів Асоціації, внаслідок яких:

7.1.4.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Асоціації (групи членів Асоціації).

7.1.4.2. Створено перешкоди для здійснення членом організації його прав та/чи законних інтересів чи свобод.

7.1.4.3. Незаконно покладено обов’язки на члена Асоціації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

 

8. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

8.1. Асоціація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

8.2. Міжнародна діяльність Асоціації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Асоціація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

8.4. Асоціація:

8.4.1. Організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

8.4.2. Проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

8.4.3. Реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

9. МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

9.1. Асоціація є непідприємницьким об’єднанням. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Асоціації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

9.2. Асоціація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

9.3. Майно Асоціації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Асоціації; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Асоціації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набуті в результаті підприємницької діяльності Асоціації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Асоціації відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

9.4. Доходи (прибутки) або майно Асоціації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Асоціації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

9.5. Доходи (прибутки) та майно Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

9.6. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації, якщо інше не передбачено законом.

9.7. Асоціація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Асоціація зобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.

9.8. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Асоціацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.

9.9. Не менш як 3/4 (трьома четвертими) голосів членів Асоціації приймаються рішення щодо відчуження майна Асоціації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ

10.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Асоціації приймається Загальними Зборами Асоціації.

10.2. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту приймається кваліфікованою більшістю в 3/4 (три чверті) голосів від загального числа голосів присутніх на Загальних Зборах Асоціації обраних делегатів Загальних Зборів Асоціації.

10.3. Статут Асоціації зі змінами та доповненнями підлягає державній реєстрації в установленому законом порядку.

 

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АСОЦІАЦІЇ

11.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється за рішенням Асоціації, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Асоціації.

11.2. Припинення діяльності Асоціації зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

11.3. Асоціація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

11.4. Рішення про саморозпуск Асоціації приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як 3/4 (три чверті) присутніх учасників Загальних зборів. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Раді Асоціації здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Асоціації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Асоціації після її припинення відповідно до статуту.

11.5. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше 3/4 (три чверті) учасників Загальних зборів шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

11.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Асоціації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Асоціації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

11.7. У разі припинення Асоціації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

 

Голова загальних зборів                                                                                 Бурлачук Л. Ф.

Секретар загальних зборів                                                                            Вознесенська О. Л.