VIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Мелітопольський  державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького, Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», ВГО «Арт-терапевтична асоціація», ГО «Асоціація психологів освіти»

VIІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В СИТУАЦІЯХ СЬОГОДЕННЯ»

18-20 травня 2018 року, місто Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет (вул. Михайла Грушевського, 19)

 

Шановні колеги, науковці, викладачі та студенти вищих навчальних закладів, представники громадських об’єднань, фахівці  соціальної сфери (соціологи, психологи, соціальні педагоги, соціальні працівники, реабілітологи),запрошуємо Вас!

Цікаві зустрічі з однодумцями, калейдоскоп практичних новинок та гарний відпочинок гарантує Вам оргкомітет конференції.

Тематичні напрями:

  1. Соціальна робота – теорія і практика:
  2. Соціальна психологія – сучасний вимір професіоналізму:
  3. Соціальна педагогіка – сьогодення та перспективи:
  4. Реабілітація (соціальна, психологічна і фізична) – потреби та можливості:

Режим роботи:

18 травня – заїзд, пленарне та секційні засідання, екскурсія на Кам’яну Могилу (геологічна пам’ятка) та майстер-класи на її території;

19 травня  – тренінг-марафон (представлені: психодрама, арт-терапія, гештальт-терапія та ін. від визнаних фахівців-практиків та науковців Києва, Вінниці, Дніпра, Мелітополя); закриття конференції;

20 травня – екскурсійний день (заповідні місця Запорізького краю) – сплачується окремо.

Початок роботи конференції 18 травня 2018 року о 10.00 год.

Реєстрація учасників – з 9 год.

Додаткова інформація: https://www.facebook.com/events/448083808944712/

 

Чекаємо на Вас!

З повагою, оргкомітет

 


Ministry of Education and Science of Ukraine, National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Social and Political   psychology NAPN Ukraine, Melitopol State Pedagogical University of B. Khmelnitsky, Melitopol Institute of Ecology
and Social Technologies of the Open University of Human Development “Ukraine”, NGO “Associationof Art Therapy”, NGO “Association of Psychologists of Education”

VIІІ Ukrainian Scientific and Practical Conference with international participation

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF SOCIAL WORKERS TODAY

MAY 18-20, 2018, Melitopol, Melitopol State Pedagogical University (Mikhail Hrushevsky St., 19)

Dear colleagues, scientists, teachers and students of higher educational institutions, representatives of public associations, specialists in the social sphere (sociologists, psychologists, social educators, social workers, rehabilitologists), we invite you!

Interesting meetings, a kaleidoscope of practical innovations and a good rest is guaranteed by the organizing committee of the conference.

Directions:

  1. Social work: theory and practice
  2. Social psychology: a modern measurements of professionalism
  3. Social pedagogy:current situation and future prospects
  4. Rehabilitation (social, psychological and physical): demands and opportunities

Schedule:

May 18– Arrival, plenary and sectional meetings, excursion to the KamyanaMohyla (geological sightseen) and master classes there;
May 19– training marathon (directions: psychodrama, art therapy, gestalt therapy, etc. byfamous practitioners and scientists from Kyiv, Vinnitsa, Dnipro, Melitopol); end of the conference;
May 20–sightseeingon preserved areas of Zaporizhzhya region (for an additional charged).

The beginning of the conference on May 18, 2018 at 10:00.
Registration of participants –since 9:00.

Additional Information: https://www.facebook.com/events/448083808944712/

We’re looking forward to meet you!

This entry was posted in event